[Wien] Wir stellen uns quer! We'll be in their way! Postavíme se jim do cesty!

Burschenschafterball blockieren

Die Interventionistische Linke [Wien] ruft dazu auf, den so genannten "Akademikerball" der FPÖ und deutschnationaler Burschenschafter zu verhindern!

Aufruf auf deutsch, mit englischer und tschechischer Übersetzung.

 

Wir stellen uns quer! FPÖ-Burschenschafterball gemeinsam verhindern!

 

Am 30. Jänner 2015 veranstaltet die FPÖ in der Wiener Hofburg erneut den „Akademikerball“. Der frühere Ball des deutschnationalen Wiener Korporationsrings (WKR) fungiert als Plattform für deutschnationale Burschenschaften und prominente Vertreter_innen der europäischen Rechten: in vergangenen Jahren tanzte FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache dort schon einmal mit deutschen Neonazis oder Marine Le Pen, Vorsitzende des rechtsextremen französischen Front National. Dieses rechte Stelldichein wird nicht nur in Österreich, sondern europaweit kritisiert, denn der Ball dient der europäischen Rechten dazu, ihre menschenverachtende Politik der Ausgrenzung und des Rassismus in Zeiten der Krise zu koordinieren.

Die breiten öffentlichen Proteste in den letzten Jahren gegen den Burschenschafterball haben gezeigt, dass sich tausende Menschen damit nicht abfinden wollen. Doch die für die Raumvergabe verantwortliche Betreibergesellschaft der Hofburg, zu der unter anderem das Hotel Sacher und das Hotel InterContinental Wien zählen, ignoriert die Warnungen von Überlebenden der Shoah, Resolutionen des Wiener Stadtrats und den Protest tausender Antifaschist_innen. Die Wiener Polizei konzentriert sich darauf, das Demonstrationsrecht und die Pressefreiheit mittels riesiger Sperrzone und unverhältnismäßigem Vorgehen einzuschränken und antifaschistische Demonstrant_innen zu kriminalisieren.

Uns reicht es!


Unser Ziel ist es, den sogenannten Akademikerball zu verhindern. Dafür werden wir uns gemeinsam auf die Straße setzen – bunt, entschlossen und gut gelaunt!

XX Wir werden mit unserer Blockade den Zugang zur Hofburg blockieren. Nach dem Vorbild der Kampagnen »Dresden Nazifrei!« oder »Blockupy! Frankfurt« werden wir vielfälltige Mittel des Zivilen Ungehorsams dafür nutzen. Dabei sind wir mit allen solidarisch, die mit uns das Ziel teilen, den Ball zuverhindern.


XX Egal ob wir uns hinsetzen werden oder stehen bleiben: wir werden entschlossen agieren, denn wir sind gekommen, um zu bleiben. Von unserer Blockade wird keine Eskalation ausgehen.


XX Unsere Blockade soll bunt und kreativ sein. Mit Tee, Suppe und guter Stimmung werden wir uns warm halten. Wir werden unser Vorgehen auf der Blockade transparent machen, Entscheidungen gemeinsam und solidarisch treffen. Damit wollen wir sicherstellen, dass sich alle Menschen beteiligen können, die das wollen.

XX Wir laden euch ein, die Hofburg am 30.1.2015 gemeinsam mit uns zu blockieren. Wien stellt sich quer!


Achtet auf Veranstaltungen und Blockade-Trainings - wir freuen uns auf euch!

Infos unter: http://interventionistische-linke.at | Twitter: twitter.com/iL_Wien | Facebook: facebook.com/wienquer

Verhindern wir gemeinsam den FPÖ-Burschenschafterball – ein für allemal!

Bildet Bezugsgruppen, kommt zu unserer Blockade:
Freitag, 30.01.2015, 17 Uhr, Albertina, Wien

 

We'll be in their Way! Let's block the FPÖ's Student Fraternity Ball together!

 

The FPÖ will hold the “Akademikerball” at the Hofburg in Vienna on January 30th, 2015 once more. The Ball was originally held by the Wiener Korporationsring (WKR), an alliance of german nationalist student’s fraternities and offers a platform for german nationalist student’s fraternities and prominent representatives of the European Right: in past years, FPÖ-chairman Heinz-Christian Strache hit the dancefloor together with german Neonazis or Marine Le Pen, chairwoman of the extreme right French Front National. This meeting of the right wing is criticized all over Europe, not only in Austria, as it serves as a coordination meeting for their inhumane and misantrophic policies of exclusion and racism in times of crisis.

In the past years, thousands of people from different backgrounds joined the protests against the fraternities’ Ball and made clear that they won’t accept it. But the company responsible for renting out the Hofburg as a venue, to which among others belong Hotel Sacher and Hotel InterContinental Vienna, ignores the warnings of survivors of the Shoa, resolutions of the city council as well as the protests of thousands of antifascists. Police in Vienna focuses on restricting the right of free assembly and freedom of press by installing huge exclusion zones and other excessive and disproportional measures to criminalize antifascists protests.


Enough is enough!


Our aim is clear – stop the so called “Ball of Academics”. In order to do so, we’ll hit the streets together – colorful, determined and in a good mood!

XX We’ll block the Hofburg’s entrance. Drawing from the campaigns “Dresden Nazifrei!” or „Blockupy! Frankfurt“, and their experiences, we will use a wide range of means from all possibilities civil disobedience offers. Our solidarity will include everyone who shares our aim to stop the ball.


XX No matter whether we’ll keep standing up or will be sitting down: we’ve come here to stay, and will be determined to do so. We will not start any escalation of the situation.


XX Our blockade is meant to be colorful and creative. We’ll keep us warm with tea, soup and good mood. We will be clear about our approach and actions at the blockade and we will take decisions together in solidarity with everyone participating, to make sure nobody will be excluded from our protest who wants to join it.

XX You’re all invited to block the Hofburg on January 30th, 2015 together with us. Vienna will be in their way!

 

Watch out for preparational meetings and blockade trainings – we’re looking forwards to meet you!


More information at http://interventionistische-linke.at | Twitter: twitter.com/iL_Wien | Facebook: facebook.com/wienquer


Let’s stop the FPÖ and students fraternities‘ Ball – once and for all!

Form affinity groups, join our blockade:
Friday, 30.01.2015, 5 p.m., Albertina, Vienna


 

Postavíme se jim do cesty! - Pojďme společně zablokovat ples FPÖ a studentských bratrstev!

 

pátek 30. ledna 2015 bude FPÖ ve vídeňském Hofburgu opět pořádat „Ples Akademiků“. Ples původně organizoval Vídeňský korporátní kroužek (WKR), aliance německých nacionalistických studentských spolků, a poskytoval prostor pro německá nacionalistická studentská bratrstva a čelní představitele evropské ultrapravice. V posledních letech tak předseda rakouských Svobodných Heinz Strache na taneční parket vyrazil spolu s německými neonacisty či předsedkyní francouzské extrémně pravicové Národní fronty Marine Le Pen. Tento ultrapravicový dýchánek není kritizován jen v samotném Rakousku ale po celé Evropě, jelikož slouží především jako síťovací a koordinační setkání pro jejich nehumánní a proti lidem zaměřené krizové politiky vylučování a rasismu.

V předchozích letech se k protestům proti Plesu přidaly tisíce lidí z různých skupin a prostředí a jasně ukázaly, že ho nehodlají přijmout. Ale společnost zodpovědná za pronájem prostorů Hofburgu, které patří rovněž Hotel Sacher nebo vídeňský Hotel Intercontinental ignoruje varování přeživších Holocaustu, rozhodnutí městské rady, stejně jako protesty tisíců antifašistů. Vídeňská policie se soustředila na omezování shromažďovacího práva a svobody tisku vymezením obří zakázané zóny a dalších rozsáhlých s cílem kriminalizovat antifašistické protesty.

Co je moc, to je příliš!


Náš cíl je jasný: zastavit takzvaný „Ples akademiků“. Abychom toho dosáhli, vyrazíme do ulic společně – barevně, odhodlaně a s dobrou náladou!

XX Budeme blokovat vstup do Hofburgu. Podle vzoru kampaní „Dresden Nazifrei“ a „Blockupy! Frankfurt“ a zkušeností z nich budeme používat celou škálu různých prostředků, které nám možnosti občanské neposlušnosti nabízí. Budeme solidární se všemi, kteří sdílí náš cíl zastavit ples.


XX Bez ohledu na to jestli zůstaneme stát nebo budeme blokovat v sedě: přišli jsme sem, abychom zůstali a jsme odhodlani toho dosáhnout. Neplánujeme situaci eskalovat.


XX Naše blokáda má být barevná a kreativní. Proti zimě budeme mít čaj, polévku a dobrou náladu. Náš cíl, přístup i akce budou čitelné a budeme přijímat společná rozhodnutí v solidaritě se všemi účastníky, abychom zajistili, že nikdo, kdo se chce zúčastnit našeho protestu, nezůstane vyloučený.

XX Všechny vás zveme, abyste společně s námi blokovali v lednu 2015 Hofburg. Vídeň jim bude stát v cestě.


Sledujte přípravná setkání a akční tréninky – těšíme se na shledání s vámi!

Info: http://interventionistische-linke.at | Twitter: twitter.com/iL_Wien | Facebook: facebook.com/wienquer


Zastavme ples FPÖ a studentských bratrstev – jednou a provždy!

Vytvořte si afinitní skupiny a přidejte se k blokádě.:
Pátek 30. ledna 2015 v 15. hod. u Albertina ve Vídni