Statement of left and anarchist organizations about “Borotba” organization

paper-dragons - borotba

We, the collectives and members of Ukrainian leftist and anarchist organizations, announce that “Borotba” union is not a part of our movement. During the whole time of this political project’s existence, its members tended to be committed to the most discredited, conservative and authoritarian “leftist” regimes and ideologies, which do not represent the interests of working classes in any way.

 

”Borotba” has proved itself an organization with a non-transparent funding mechanism and unscrupulous principles of cooperation. It uses hired workers, who are not even the members of the organization. The local cells of “Borotba” took part in the protest actions together with PSPU (Progressive Socialist Party of Ukraine, which is an anti-Semitic, racist, and clerical party, and has no relation to the world socialist movement) and with Kharkiv pro-government, anti-Semitic and homophobic group “Oplot”; and are known for their linkage with an infamous journalist O.Chalenko, who openly stands for Russian chauvinism.

 

Recent events demonstrate that the leadership of this union, following the example of the “Communist” Party of Ukraine, have been overtly defending the interests of president Yanukovych, justifying the use of weapons by security forces and denying the acts of unjustified violence and cruelty on their part, the use of tortures and other forms of  political terror.  The representatives of “Borotba” take an extremely biased stance concerning the composition of protest movement, which is represented both on their own web resources and in the media commentaries. According to them, the Maidan protests are supported exclusively by nationalists and radical right, and were aimed only at a coup d’etat (“fascist putsch”).

 

We stand on antifascist positions, and our activists have often been victims of radical rightists’ attacks. We do not support some of the Maidan’s ideas, and are against the bourgeois opposition. We also condemn conservative, nationalist, and radical right sentiments, which are tolerated in the protesters’ circles nowadays. However, we emphasize that labeling all active citizens as “fascists” is not only false, but also dangerous. This one-sidedness is fueling chauvinist hysteria and divides society, which is only favourable for the ruling class.

 

On January 24th, the region council deputy and “Borotba” representative Oleksiy Albu participated in the protection of Odesa region administration building against “Nazis”,  accompanied by Russian Cossacks and nationalists (“Slavic Unity”) and the members of ruling Party of Regions and Communist Party. In his later interview, he admitted his cooperation with  the Security Service of Ukraine.

 

On March 1st, “Borotba” activists together with pro-Putin organizations took part in the assault on Kharkiv region state administration,  which resulted in raising of a Russian flag and severe beating of many Kharkiv Maidan activists, including a leftist poet Serhiy Zhadan. The members of “Borotba” call all of this “an antifascist action” and claim that these violent actions were aimed against radical rightists.

 

Therefore, we conclude that the leadership of “Borotba” union not only support the authoritarian Soviet past, but also consciously manipulate  public opinion, and are acting as “pocket revolutionaries” of the ruling elites. Their activity at the moment does not have anything in common with leftist politics and class struggle, and is aimed at the support of pro-Putinist forces behind the mask of “antifascism” and “communism”. Thus, the actions of this organization are discrediting both its name (which is derived from revolutionaries-“borotbists” of the beginning of the XXth century) and all the modern Ukrainian left in general. Moreover, “Borotba” does not disdain overt lies and fact manipulations, deceiving foreign leftists and antifascists.

 

We urge all the conscious revolutionaries, who are still the members of “Borotba”, to leave this treacherous, pro-bourgeois union and to cease all the political relations with its leadership. We also hope that European and Russian left will reconsider their attitude to “Borotba.” The organization of this kind should be isolated.

 

No gods, no masters, no nations, no borders!

Workers of all countries – unite!


Autonomous Workers Union

Independent Student Union “Direct Action “

 

(The statement is open for further signatories, organizations as well as individuals)


 

 

Polish and Serbo-Croatian

 

Oświadczenie ukraińskich organizacji lewicowych i anarchistycznych na temat grupy Borot’ba

 

Oświadczamy, jako ukraińskie organizacje lewicowe i anarchistyczne, że organizacja Borot’ba nie należy do naszego ruchu. Podczas całego okresu istnienia tego projektu politycznego okazało się, że jego członkowie przywiązani są do najbardziej zdyskredytowanych, konserwatywnych i autorytarnych “lewicowych” reżimów i ideologii, które w żadnym wypadku nie wyrażają interesów klasy pracującej.

 

Borot’ba znana jest z niejasnego finansowania i pozbawionej zasad polityki współpracy. Posiada opłacanych pracowników, którzy “pracują” w organizacji, której nawet nie są członkami. Grupy Borot’ba brały udział we wspólnych działaniach z ПСПУ (Postępowa Partia Socjalistyczna Ukrainy - antysemickarasistowska i klerykalna partia, która nie ma nic wspólnego z ruchem socjalistycznym) oraz charkowską prorządową, antysemicką i homofobiczną grupą “Оплот” (Twierdza) oraz mają powiązania z niesławnym dziennikarzem О. Czalenko, który otwarcie popiera rosyjski szowinizm.

 

Ostatnie wydarzenia pokazują, że kierownictwo organizacji idzie wślad za “Komunistyczną” Partią Ukrainy, otwarcie broniąc interesów prezydenta Janukowycza, usprawiedliwiając działania sił bezpieczeństwa w postaci użycia broni, zaprzeczając, że doszło do nieusprawiedliwionych aktów przemocy i okrucieństwa, tortur i innych form politycznego terroru. Przedstawiciele organizacji Borot’ba zarówno za pomocą swoich środków przekazu, jak i w komentarzach dla mediów, zajmują skrajnie jednostronne stanowisko, jeśli chodzi o skład ruchu protestu. Ich zdaniem protest na Majdanie miał charakter czysto nacjonalistyczny i ultraprawicowy i powstał jedynie po to, żeby doprowadzić do zamachu stanu (“puczu faszystowskiego”).

 

Zajmujemy antyfaszystowską pozycję i nasi aktywiści byli ofiarami ataków skrajnej prawicy. Nie podzielamy wszystkich idei pojawiających się na Majdanie i sprzeciwiamy się burżuazyjnej opozycji. Potępiamy także konserwatywne, nacjonalistyczne i skrajnie prawicowe sentymenty, które tolerowane są w obecnych czasach w ruchach protestu. Jednakże chcemy podkreślić, że uznanie wszystkich bez wyjątku aktywnych obywateli za “nazistów” jest nie tylko fałszywe, ale i zgubne. Tego rodzaju jednostronne podejście do sprawy, napędza jedynie szowinistyczną histerię i dzieląc społeczeństwo, oddaje przysługę klasie rządzącej.

 

24 stycznia regionalny deputowany i przedstawiciel organizacji Borot’ba Aleks Albu brał udział w obronie budynku regionalnego przedstawicielstwa państwowej administracji “przed nazistami” wespół z rosyjskimi kozakami i nacjonalistami (“Słowiańska Jedność”) oraz członkami rządzącej wówczas Partii Regionów oraz członkami Partii Komunistycznej. Później w wywiadzie przyznał się do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.

 

1 marca aktywiści organizacji Borot’ba razem z proputinowskimi organizacjami brali udział w szturmie na budynek regionalnego przedstawicielstwa państwowej administracji, który zakończył się wywieszenie rosyjskiej flagi państwowej i brutalnym pobiciem wielu aktywistów charkowskiego Majdanu, w tym lewicowego poety Serhija Żadana. Większość członków tej organizacji nazywa swoje działania “akcją antyfaszystowską” i zapewnia, że wszystkie te przypadki przemocy były wymierzone w ultranacjonalistów.

 

Podsumowując, kierownictwo organizacji Borot’ba, nie tylko wspiera autorytarną radziecką przeszłość, ale także świadomie manipuluje opinią publiczną i działa jako “kieszonkowi rewolucjoniści” na rzecz rządzących grup. W obecnej chwili, ich działania, które nie mają nic wspólnego z polityką lewicową i walką klasową, koncentruja się na wspieraniu sił proputinowskich pod pozorem “antyfaszyzmu” i “komunizmu”. Tak więc działania tej organizacji nie tylko dyskredytuje nazwę zapożyczoną od rewolucyjnych borotbistów z początku XX wieku, ale także współczesną ukraińską lewicę. Organizacja ta nie waha się także przed jawnymi kłamstwami i manipulacjami faktami, wprowadzając w błąd zagranicznych lewicowców i antyfaszystów.

 

Wzywamy wszystkich świadomych rewolucjonistów, którzy jeszcze pozostali w organizacji Borot’ba, żeby porzucili tę zdradziecką grupę złożoną z proburżuacyjnych elementów i zerwali wszystkie polityczne związki z jej kierownictwem. Mamy takze nadzieję, że europejska i rosyjska lewica rozważy swój stosunek do tej organizacji, która powinna być izolowana.

 

Ani bogów, ani panów, ani narodów, ani granic!

Pracownicy wszystkich krajów łączcie się!

 

Автономна спілка трудящих (Autonomiczny Związek Pracowników)

Незалежна студентська профспілка “Пряма дія” (Niezależny Związek Studentów “Akcja Bezpośrednia”)

 

(Oświadczenie jest otwarte na zarówno organizacje, jak i indywidualnych sygnatariuszy)

 


 

Izjava lijevih i anarhističkih organizacija o “Borotba” organizaciji

Mi, kolektivi i članovi ukrajinskih ljevičarskih i anarhističkih organizacija, izjavljujemo da “Borotba” sindikat nije dio našeg pokreta. Sve vrijeme tokom postojanja ovog političkog projekta, njegovi članovi su bili skloni da se zalažu za diskreditovane, konzervativne i autoritarne “ljevičarske” režime i ideologije, koji ne zastupaju interese radničke klase ni na koji način.

“Borotba” se dokazala kao organizacija sa netransparentnim mehanizmom finansiranja i beskrupuloznih načela saradnje. Oni koriste najamne radnike koji nisu ni članovi organizacije. Lokalne ćelije “Borotbe” su sudjelovale u protestnim akcijama zajedno sa PSPU (Progresivno socijalističkom partijom Ukrajine, koja je antisemitska, rasistička i službenička stranka, i koja nema veze sa svjetskim socijalističkim pokretom) i sa Harkiv pro-vladinom, antisemistskom i homofobičnom grupom “Oplot”; i poznati su po povezanosti s zloglasnim novinarom O.Čalenko, koji se otvoreno zalaže za ruski šovinizam.

Nedavni događaju su pokazali da vodstvo tog sindikata, po uzoru na “Komunističku” partiju Ukrajine, otvoreno brani interese predsjednika Janukoviča, opravdava njegovu upotrebu oružja od strane snaga sigurnosti i negiraju neopravdano nasilje i okrutnost, mučenje i druge oblike političkog terora. Predstavnici “Borotbe” su ekstremno zauzeli stajalište glede sastava protestnog pokreta koje su predstavili i na svojoj web stranici i u medijskim komentarima. Prema njima, Majdan protesti su podržani isključivo od strane nacionalista i radikalne desnice, a bile su usmjerene samo na državni udar (“fašistički puč”).

Mi smo antifašisti i naši su aktivisti često bili žrtve napada radikalnih desničara. Ne podržavamo pojedine ideje Majdana, te smo protiv buržujske opozicije. Također osuđujemo konzervativne, nacionalističke i radikalne desničarske osjećaje, koji su tolerisani u protestnim krugovima. Međutim, naglašavamo da je označavanje svih aktivnih građana kao “fašista” ne samo netačno, nego i opasno. Ova jednostranost je gorivo za šovinističku histeriju i podjelu društva, što ide u korist vladajuće klase.

24. januara je regionalni zamjenik i predstavnik Borotbe, Oleksij Albu sudjelovao u zaštiti Odesa regijskih upravnih zgrada protiv “nacista”, u pratnji ruskih Kozaka i nacionalista (Slavensko jedinstvo) i članova vladajuće Stranke Regije i Komunističke partije. U svom kasnijem intervjuu je i priznao saradnju sa službama sigurnosti Ukrajine.

1. marta su “Borotba” aktivisti zajedno sa pro-putinovim organizacijama sudjelovali u napadu na Harkiv regionalnu upravu, što je rezultiralo podizanjem ruske zastave i teškog premlaćivanja mnogih Harkiv Majdan aktivista, uključujući i ljevičarskog pjesnika Sergeja Žadana. Članovi “Borotbe” nazivaju sve ovo “antifašističkim akcijama” i tvrde da su ove nasilne akcije bile usmjerene protiv radikalnih desničara.

Dakle, možemo zaključiti da je vodstvo “Borotba” sindikata, ne samo podržalo autoritarnu sovjetsku prošlost, već svjesno izmanipulisalo javno mnijenje i djelovalo kao “džepni revolucionari” vladajuće elite. Njihove aktivnosti u ovom trenutku nemaju ništa zajedničko sa ljevičarskom politikom i klasnom borbom, a usmjerene su kao podrška pro-Putinovih snaga iza maske “antifašizma” i “komunizma”. Dakle, akcije ove organizacije su diskreditovale ne samo svoje ime (koje je izvedeno od revolucionara – “borotbists” s početka 20. stoljeća) već i čitavu ukrajinsku ljevicu u cjelini. Štoviše, “Borotba” ne preza od javnih laži i manipulacije činjenicama, obmanjivanja stranih ljevičara i antifašista.

Pozivao sve svjesne revolucionare, koji su još uvijek članovi “Borotbe” da napuste ovaj podmukli, pro-buržujsku sindikat i prekinu sve političke odnose sa vodstvom. Također, nadamo se da će evropski i ruski ljevičari preispitati svoj stav o “Borotbi”. Organizacije ove vrste trebaju biti izolovane.

Ni bogovi, ni gospodari, ni nacije, ni granice!
Proleteri svih zemalja – ujedinite se!

Autonomni Radnički Sindikat
Nezavisni studentski sindikat “Direktna akcija”


(Izjava je otvorena za daljnje potpise, organizacija i pojedinaca)

Zeige Kommentare: ausgeklappt | moderiert

kann sich jede/r ein urteil bilden: http://www.jungewelt.de/2014/03-05/007.php

It is already being speculated, that the pro-western putschist government could annul the accord on stationing the Black Sea Fleet, thereby depriving Russia of this strategic position. Since the collapse of the Soviet Union in 1991, Moscow has had to watch how NATO has expanded its position in the Black Sea - with Bundeswehr participation http://www.german-foreign-policy.com/en/fulltext/58726

schweren Schlägen für viele Charkiver Maidan-Aktivisten gipfelte, unter den Opfern war der linke Schirftsteller Serhiy Zhadan. Die Mitglieder von „Borot’ba“ nennen all‘ das antifaschistische Aktionen und behaupten, dass diese gewaltsamen Übergriffe gegen radikale Rechte gerichtet gewesen seien.

 

Dieses Video https://www.youtube.com/watch?v=MOHyii1tIho zeigt den Beginn der Auseinandersetzung in Charkiv und es zeigt auch die Besetzung und Verteidiger der Regionalverwaltung. Zu sehen sind mehrere rot-schwarz-bemalte (das Zeichen der faschistischen UPA und des "Rechten Sektors" Schilde. Eins bei 4:30 und das andere bei 4:31 (ein rot-schwarzer Aufkleber).

Zu sehen ist bei 4:31 auch ein Schild mit Wolfsangel und Keltenkreuz.

 

Daneben ist diese Gruppe nicht nur massiv mit Schilden, Helmen, Knüppeln und Pfefferspray und Feuerlöschern bewaffnet, sondern in ihrem Auftreten diszipliniert und geschult. Das Klopfen auf Schilder und Gegenstände zur Abschreckung des Gegners ist weltweit bekanntes Verhalten von Polizei-Kräften und wurde auf dem Euromaidan in selbst organisierten Lehrgängen geschult. Meist von Faschistischen Milizen wie dem Rechten Sektor oder der sogenannten "Selbstverteidigung", die ebenfalls von Faschisten geleitet und dominiert wird.

 

 

Diese Gruppe wurde in das Gebäude zurückgedrängt und beim Sturm auf das Gebäude dann komplett aufgerieben und einzeln rausbefördert und teilweise unter demütigenden und gewaltsamen Misshandlungen durch die Menge getrieben. Zu dem Zeitpunkt dann ohne Helme, Schilde und Vermummung, was auf den Videos dann den Eindruck erweckt, dass dort harmlose junge Leute angegriffen wurden.

 

Daneben gab es im Gebäude vorher noch "zivile" Besetzer, die ebenfalls rausgejagd wurden. Sie wurden aber ebenfalls durch rechte Milizen, die das Gebäude verteidigt hatten, "geschützt".

Antwort von Borotba: http://borotba.org/statement_of_the_union_borotba_over_recent_smear_camp...

 

Allerspätestens damit (und dem JW-Artikel) sollte die spalterische Sabotage der selbsternannten sog. "linken und anarchisten" mal ein Ende haben und auf linksunten hat das damit auch nichts mehr verloren..

 

So, here we are again. The old and tired brawling in Ukraine continues despite the current collapse of the country. Two marginal admittedly ‘left’ sects in Ukraine amidst fascist coup and far-right terror on streets try to accuse the leftwing forces and organizations that organize anti-fascist resistance.

http://avtonomia.net/2014/03/03/statement-left-anarchist-organizations-borotba-organization/

It’s not for the first time, however, the dogs bark, but the caravan moves on. 

Despite the irrelevance, of the statement against ‘Borotba’, we need to clear up some facts. The statement that “Borotba” union is not a part of our movement” is true in some aspects. We are not part of the movement that tried to collaborate with far-right and Nazi forces that dominate in Euromaidan protest. We are not part of the movement that – like those small sects – that tried to hide their ‘leftism’ in Euromaidan while actually helping to bring to power open Nazis and just another clan of oligarchs that accepts IMF loans and austerity measures.

We are not part of the movement that actually backs clerical, conservative and reactionary sentiments. The signatures of the smearing statement just pretend to be anti-conservative at the same time backing nationalist, clerical and anti-semitic protest in Euromaidan. Some of them have given in to patriotic intoxications - ready to be enlisted in the army so that to defend nazi-junta and its oligarchs. A hundred years after WWI beginning and we are at the same situation again.

We are not part of the movement that takes sides according to orders given from NGOs. We are not part of the movement that tries to hide left symbolic and social slogans in current situation. We are not part of the movement that buys into nationalist and patriotic hysteria spreading all over the country. We are not part of the movement that tries to defend the coup on behalf of Nazis, oligarchs and IMF. We are not part of the movement that tries to diminish the role of Nazis in Euromaidan or even whitewash their image when even mainstream western media show far-right paramilitaries roaming over the streets.

http://www.bbc.com/news/world-europe-26394980

http://www.bbc.com/news/world-europe-26398112

In short, we are not the part of the movement that has nothing common with left and antifascist stance. Thus, we are and have always been a leftwing and antifascist organization. We condemn ex-regime of Yanukovich and the new far-right government as well. We condemn Russian and Western interference in Ukrainian affairs as well as militarist patriotic intoxication induced by new power. 

We stay strong on our left positions, though we are targeted by boneheads, far-right nationalists from Right Sector and ‘Svoboda’ paramilitaries. Our office in Kiev was recently looted and ransacked. Our members are victims of far-right violence. Some activists of the ‘Borotba’ union had to go underground so that to continue anti-fascist struggle. And in such a situation the smearing statement seems to be a denounce addressed to far-right militants.

As for the recent events in Kharkiv (March 1, 2014) we should highlight the following facts. There was a mass rally of different forces opposing Euromaidan. People decided to free the building of Kharkiv Regional State Administration earlier seized by Euromaidan supporters. After negotiations most Euromaidan supporters agreed to leave the building. Some militants (mostly from the Right Sector but some liberals too) rejected to obey the decision of Euromaidan majority and decided to stay in. Activists of ‘Borotba’ participated in the mass rally near the building carrying on agitation of internationalist and anti-fascist stance (and were criticized for that by some pro-Russian citizens). The mass rally rushed to storm the seized building after somebody has thrown into the crowd the flash-bang grenade. A crowd burst into building and captured some of the militants from Right Sector and a group of liberals that stayed with them (including poet Serhiy Zhadan). Then followed attempts of lynching made by excited crowd. Activists of ‘Borotba’ tried to stop by all possible means the lynching of captured Euromaidan supporters. So, the accusation of ‘Borotba’ is not only irrelevant but looks like a sheer hypocrisy from those who tried to ignore the practice of lynching dissenters regularly made by far-right Euromaidan supporters in Kiev and other cities. All the accusations of ‘Borotba’ union are sheer slander of some pro-nationalists groups or individuals.

We firmly follow internationalist antifascist and class line as our basic stance. We are against both Russian and Ukrainian nationalisms that are being used now only for dividing working class and further plundering of the country. We do not back Russian nationalist organizations as well as Ukrainian ones. All the smear campaign of our organization led by far-right groups and caught up by some admittedly ‘left’ groups will not stop us to organize anti-fascists resistance.

No Pazaran!

No gods, no masters, no nations, no borders!

Workers of all countries – unite!

 

Mal wieder eine Lehrstunde über die Analysefähigkeit und politische Kompetenz gewisser "anarchistischer" Kreise, die allerdings wegen ihres Namens dogmatischerweise von vielen sog. "undogmatischen Anarchisten" in der BRD unterstützt weren. Jaja, lasst euch nur vor den Karren des Westens spannen... aber seid nicht verwundert, wenn mit euch dann keiner mehr was zu tun haben will ihr verwirrten Verrückten!

 

Und wann wird endlich mal kapiert, dass man kein Fan von Borotba sein muss, um den antifaschistischen Kampf vor Ort richtig zu finden. Borotba ist ein Teil davon und das ist richtig und gut so und das sollten AnarchistInnen auch anerkennen. Die Frage was für eine Revolution oder Kommunismus oder Anarchismus stellt sich nciht. Es ist jetzt für ALLE linken wichtig, die faschistischen Banden zurückzudrängen - egal ob identitärer Anarcho oder KommunistIn!

Hat Junge Welt Propaganda hier etwas verloren (Ja hat sie) und lass mal deinen überheblichen Unterton... Im Text steht einiges mehr über Borotba und ihren Hintergrund, was du hier einfach so übergehst... Es gibt unterschiedliche Meinungen, die niemals zusammen passen und die Junge Welt ist und bleibt euer Sprachrohr... Auf der ziemlich offenen Linksunten Plattform können sich unterschiedliche Positionen gegenüberstehen, das ist ein Unterschied... Euer Aufruf zur Löschung ist in diesem Zusammenhang dann nur noch lächerlich... Ich will und werde euch nicht überzeugen und euch wird das auch nicht gelingen...

 

Deine Meinung und die deiner MitstreiterInnen über anarchistische Gruppen stand doch bereits vorher fest, also spar dir jegliche Diskussion mit den Leuten, über du so viel weißt.

Meiner Ansicht nach ist das was in der Ukraine passiert (und war) weder Emanzipatorisch noch sonst irgenwie Grundsätzlich Positiv.

Gut die alten Banditen sind scheinbar weg und jetzt stehen die neuen zum teil vor Alten (Timoschenko und c.o.) Banditen in den Staatlöchern.

 

Viele Beiträge bei den freien Radios:

 

Interressante Beiträge, mit dabei: viel Propaganda und/oder merkwürdige Einschätzungen.

 

http://www.freie-radios.net/portal/suche.php?such=true&end_monat=12&end_...

 

Insgesamt glaube ich in der Ukraine wird sich nichts in emanzipatorischer Richtung Entwickeln.

Weiß garnich warum mein Fokus so auf die Ukraine gerichtet ist.

 

Die Entwickelung in Agypten,Tunesien ... war und ist mir da näher.

(Würde mich selber als Anarchist einordnen der in mitteleuropa Lebt)

hier die perspektive der awu auf die gegenwärtige (ok letzte woche) integration der faschisten in den sicherheitsapparat.

http://avtonomia.net/2014/02/27/fifty-shades-brown/

interressant ist das ende des artikels:

"At the same time, in the regions that have not yet submitted to the new government, but renounced Yanukovych, their own fascist sentiments are ripening. The Party of Regions representatives, who failed to join the parliamentary majority, establish blocks with pro-Russian far-rightists and Stalinists. Imperialists and Stalinists, Cossacks and Orthodox fanatics – all together fight against the often imaginary Banderovites, meanwhile cracking down on journalists and human rights activists. Brown center is confronted by at least as brown regions. The only difference is the historical tradition to which they appeal."

borotba wird hier anscheinend als teil eines oppositionellen rackets gesehen, das in ähnlichem maße faschistoide anteile hat wie die gegenwärtige regierung.

Zu ihrer weiteren strategie äußern sie sich im letzten absatz:

"We take no side in the conflict between the Ukrainian and the Russian nationalists. But many protesters against the regime of Yanukovych will be dissatisfied  with both the rapacious policies of Batkivshchyna, which will hit the pocket of workers, and the “national revolution” of Right sector and Svoboda, which will try to take away the remnants of human rights and freedoms. It is these people who are indifferent to the ultra-right and critical of the system opposition, the “disgruntled members of the Maidan,” who can soon fill the ranks of the left and anarchists."

Danke. Bester Beitrag so far.

Es nervt langsam, wie hier auf Linksunten von einem Teil der KommentartorInnen FaschistInnen auf Strasse und Parlament in der Ukraine kleingeredet werden. Der Feind wird eher krampfhaft links gesucht und selbst brüstet man sich mit der reinen Lehre.

 

Die FreundInnen in der Ukraine sollten sich eher diesem Problem widmen

 

http://www.youtube.com/watch?v=ktLWP-VBdQ8

 

oder hat BBC das auch gefälscht oder übertrieben? Dann reiche ich gerne noch unzählige andere Youtube - Aufnahmen nach.

 

Die "neue" Oligarchen - Regierung (die "alte" war nicht weniger oligarchisch) und ihre neoliberalen und faschistischen Handlanger bereiten bereits "massive Sparmassnahmen im sozialen Sektor" nach IWF - Richtlinien vor. Klitschko ist ein bellezistischer Svoboda - Paktierer und die Millionärin Timoschenko doch eher Mafiosi (das alles gibt es tagesaktuell auf "German Foreign Policy"). Ist dieser Feind garkeiner?  Sollte das nicht eher der neue alte Angriffspunkt sein?

 

Zur Interessenspolitik der Merkelregierung lese ich auch eher nichts auf Linksunten. Auch zum "Handschlag" Steinmeiers mit den FaschistInnen nichts (auch dazu "German Foreign Policy"). Steht der Feind nicht mehr im "eigenen" Land, sondern in der Ukraine und heisst Borotba?

 

Lese ich dann noch "Contra Info" und andere Pages, muss ich feststellen, dass man sich dort mit grosspurigen Einschätzungen zurückhält. Nicht so hier in den Kommentarspalten.

 

Natürlich machen wir lieber Revolution nach dem Klassiker "Leben des Brain".

Er erklärt die soziale Zusammensetzung des Maidans und die für Außenstehende unnachvollziehbaren Querfront Tendenzen. Er verteidigt das nicht, aber er deutet dabei mögliche Entwicklungen an, die bisher von ukrainischen AutorInnen auf Indymedia noch niemand thematisiert hat.

 

http://marx21.de/content/view/2067/32/

Die Ukraine - Veranstaltung in Neukölln ist ein weiteres Beispiel für die unverantwortlichen außenpolitischen Positionen der Berliner Linken. Liebe Linke, wie wäre es, anstatt eine niveaulose Diffamierungskampagne gegenüber der Ukraine betreiben, sich dafür einzusetzen, dass dem Land geholfen wird? Eine echte verantwortungsbewusste linke Position wäre zum Beispiel: zu verhindern, dass der Ukraine in der jetzigen Krise bzw. im Neuanfang ein zerstörerisches Austeritätsprogramm à  la IWF übergebraten wird, anstatt dem Land udn seiner Wirtschafts existenzielle Aufbauhilfe zu gewähren. Hier gäbe es so viel zu tun, aber es ist ja leichter im Stil von Russia Today die Faschismuskeule zu schwingen und irgendwelche ukrainischen Alt- und Neo-Stalinisten (nichts anderes ist Borotba) zu hypen. Schämt Euch! Euch werde ich nie wählen, obwohl ich gerade im wirschaftspolitischen Bereich einige Eurer Positionen für durchaus plausibel halte.

Andrej Hunko, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei, hat eine Erklärung "Zur ukrainischen Linken und der Kampagne gegen 'Borotba'" verfasst, in der auch auf Vorwürfe gegen Borotba eingeht:

http://andrej-hunko.de/7-beitrag/2119-zur-ukrainischen-linken-und-der-ka...

 

Ebenso hat er ein Interview (auf Englisch) mit Sergei veröffentlicht, in dem er ihn mit den Vorwürfen konfrontiert:

http://andrej-hunko.de/7-beitrag/2120-they-hate-us-because-we-are-commun...