Sınıf Mü­ca­de­le­si­ni Ör­güt­ley­elim - En­tern­asyo­nal Dayanışmayı Yüksel­telim!

Klassenkampf organisieren

An­ti­ka­pi­ta­list 1 Mayıs için So­kak­la­ra!

Dünya‘nın her yer­in­de in­s­an­lar 1 Mayıs‘ da sö­mü­rü­süz ve baskısız, daha iyi yaşana­bilir bir ge­lecek için so­kak­la­ra çıkıyor. Mann­heim‘da ceşitli Sol gru­pların kurduğu güç birliği, 1 Mayıs‘da kar­arlı ve hep bir­lik­te so­kak­la­ra çıkmaya cağrıyor.

 

Ka­pi­ta­lizm bize git­tikçe kötü­leşen yaşam koşullarında açlık, fa­kir­lik ve savaşdan başka bir ge­lecek sun­muyor. Bunu ne­redey­se dünyanın her yer­in­de gö­re­bi­liyoruz. Sö­mü­ren­ler geçmişte olduğu gibi bugün de so­sy­al si­gor­ta sis­temi­ni kendi çıkar­ları için ku­lan­arak, emekçile­rin ve eme­kli­le­rin ücret­ler­i­ni kısmak­ta­lar. Öze­lik­le sağlık ve eğitim al­an­larında bunu açık bir şekil­de far­ke­de­bi­liyoruz. „Troi­ka“ nın zor­un­lu tas­sa­ruf po­li­ti­kası ile Avru­pa‘nın büyük bir bölü­mün­de, halk yığınları fa­kir­leşiyor ve tüm so­sy­al ha­k­larını kay­be­diyor. Ser­maye sahi­ple­ri kendi çıkar­ları icin her geçen gün halka daha da per­vasızca saldırmak­ta, mil­liy­etçi slog­an­lar­la dünya emekçiler­i­ni bir­bi­ri­ne düşüre­rek ve dik­kat­ler­i­ni dağıtarak, sö­mü­rü ve talan hede­f­ler­i­ni devam et­mek­te­dir. Aynı anda bu durum ırkçı öny­argıların ve faşist­le­rin güçlen­me­si­ni be­sliyor.

 

Sö­mü­ren sınıfın bölme po­li­ti­kalarına, En­tern­asyo­nal Pro­le­ta­rya ısrar­la karşı durmalıdır. Emekçile­rin çıkar­ları için, gerçek değişimler elde etmek için, sö­mü­ren sınıfa karsı dayanışma içinde olun­ması şarttır. Bu yüz­den 1 Mayıs‘da ka­pi­ta­list saldırılara karşı bir direniş ser­gi­le­me­miz ge­re­kiyor.
Ka­pi­ta­liz­min ken­di­ni kurtar­ma mantığı sa­de­ce küçük bir kısım icin kar mak­si­mi­z­asyo­nunu hede­f­ler. Sö­mü­rü ve talan bir tesa­düf değildir, tam ter­si­ne sö­mü­ren­le­rin hede­f­le­ri­ne ulaşmak için ku­landığı bir po­li­ti­kadır.

 

So­sy­al ortaklık ye­ri­ne ör­güt­lü bir direniş!

Hede­fi­miz ka­pi­ta­liz­me karşı bir al­ter­na­tif geliştir­mek ve dayanışma içinde yaşaya­bi­len sınıfsız bir top­lum per­spek­ti­fi­ne kavuşturm­aktır. Sö­mü­ren­ler­le ortak bir çizgi iz­ley­en ve men­faat­ler­i­ni den­ge­le­meye calışan „So­sy­al-​De­mo­krat Sen­di­kaların“ bu tu­t­um­larını şid­det­le kınıyoruz. Bizler sö­mü­ren­le­re karşı mü­cad­ele­miz­de taviz ver­mey­e­ceğiz. So­sy­al ortaklık ve arkasında olan ka­pi­ta­list sis­te­me karşı yükse­len kü­re­sel direnişi her yerde yüksel­tip, sağlamlaştırmanın zamanı gelmiştir.


Bu neden­le Mann­heim‘da Sen­di­kanın dü­zen­le­diği 1 Mayıs yü­rüyüşünde An­ti-​Ka­pi­ta­list Blok ola­rak yer alacağız. Yü­rüyüş saat 10'da Mannheim Sendika binasinin önünde baslayacaktir.

 

1 Mayıs‘da so­kak­la­ra çıkalım!
An­ti-​Ka­pi­ta­list Blok‘da yer alalım!

Yaşasın enternasyonal dayanışma!

 


 

Anti-Kapitalist Güc Birligi Mannheim

ATİF - Almanya Türkiyeli Isciler Federasyonu

AGİF - Almanya Göcmen Isciler Federasyonu

Ar­beits­kreis In­ter­na­tio­na­le So­li­da­ri­tät Mann­heim

Bünd­nis gegen Ab­schie­bun­gen (BgA) Mann­heim

MLPD Mann­heim/Hei­del­berg

RE­BELL Mann­heim

Rote Ak­ti­on Mann­heim

SKB - Sosyalist Kadinlar Birligi

ver.​di-​Ju­gend Rhein-​Ne­ckar

YDG - Yeni Demokratik Genclik

Young Strugg­le Mann­heim/Hei­del­berg