Hinein in die Antifaschistische Aktion

Logo Antifaschistische Aktion

 

deutsch | english | česky | italiano | русский | castellano | nederlands | français | srpski | euskera | dansk

 

Vor 70 Jahren, am 8. November 1939, versuchte der Kommunist Johann Georg Elser den „Führer und Reichskanzler“ Adolf Hitler zu töten, um den 2. Weltkrieg zu verhindern und der nationalsozialistischen Terrorherrschaft ein Ende zu bereiten. Jedes Jahr kamen im Münchner Bürgerbräukeller am Vorabend des Jahrestages des faschistischen Putschversuches von 1923 die Nazis aus den „Kampfjahren der Bewegung“ zusammen. Ein Jahr lang plante Elser sein Attentat und schlich sich mehr als dreißig Nächte in den rund 2.000 Menschen fassenden Bürgerbräukeller in der Rosenheimer Straße, um in einer tragenden Säule seine Zeitbombe zu platzieren. Nur durch Zufall verließ Hitler und mit ihm viele weitere Nazis wenige Minuten vor der Explosion den vollbesetzten Saal. Die Bombe explodierte zur vorgesehenen Zeit und brachte die Saaldecke direkt neben dem Rederpult zum Einsturz. Elser wurde noch am selben Tag verhaftet und am 9. April 1945 im Konzentrationslager Dachau ermordet.

 

In der Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus gab es unterschiedlich motivierte Attentatsversuche auf Hitler, von denen der bekannteste von Claus Schenk Graf von Stauffenberg am 20. Juli 1944 verübt wurde. Während Elsers Pläne auf die Verhinderung des Weltkrieges und eine antifaschistische Perspektive zielten, wollten die antidemokratischen Wehrmachtsoffiziere um Stauffenberg lediglich die drohende militärische Niederlage abwenden und den Nationalsozialismus durch eine Militärdiktatur ersetzen. Es ist bezeichnend, dass die offizielle deutsche Erinnerungspolitik einen gescheiterten Militärputsch und nicht den Widerstand von unten als historischen Bezugspunkt wählt. Zudem wird der 20. Juli 1944 als Bindeglied einer identitätsstiftenden Traditionslinie genutzt: vom preußischen Militarismus über die politischen Soldaten der Wehrmacht bis zu den Gelöbnissen der Bundeswehr im Bendlerblock. Wir hingegen gedenken dem antifaschistischen Widerstand der Weimarer Republik und an diesem Jahrestag Georg Elser als Anhänger der Antifaschistischen Aktion.

Die Antifaschistische Aktion der Weimarer Republik war eine von der Kommunistischen Partei initiierte Organisation zur Bildung einer Einheitsfront gegen den Nazifaschismus. Als libertäre Autonome ist sie für uns wie die ebenfalls aus dieser Zeit stammende Rote Hilfe ein historisches Vorbild, denn beide Organisationen sind vom Ansatz her strömungsübergreifend und solidarisch. Während die Rote Hilfe durch ihre bundesweite Ortsgruppenstruktur konkrete Rechtshilfe organisiert, ist die Antifaschistische Aktion ein dezentrales Netzwerk linksradikaler Gruppen mit dem Ziel der direkten Aktion. Erst die Abwehr von Repression und der Schutz vor Nazis schaffen die Voraussetzung für revolutionäre Politik. Mögen unsere Vorstellungen vom Weg zur Revolution auch unterschiedlich sein, so ist die autonome Antifabewegung doch einig im Kampf gegen Staat und Kapitalismus. In dieser Zeit der Repression kämpfen wir gegen die Reaktion mit dem Mittel der Subversion für die Revolution. Doch der Kapitalismus ist nicht das Ende der Geschichte.

Unsere Zeit wird kommen.

Autonome Antifa Freiburg

Communiqué vom 08.11.2009

 


< ^ _ >

 

Join the Anti-Fascist Action

For 70 years on the 8th of November 1939 the communist Johann Georg Elser attempted to kill the “Führer and Reich Chancellor” Adolf Hitler. His aim was that by doing this he could prevent the 2nd World War and end the national-socialist terror regime. Nazis would gather every year in the Bürgerbräukeller (a large beer hall located in Munich) to commemorate the attempted Fascist Putsch of 1923 and for the fascist movement to commemorate their “years of struggle”. Elser planned the attack on the hall, with its 2000 capacity, for over a year. He sneaked into the hall and for more than 30 nights he worked on a carrying-pillar in order to be able to place a time bomb. It was only due to a coincidence that Hitler, and many other Nazis, left the fully occupied hall early only a few minutes before the bomb exploded. The bomb exploded at the appointed time and the ceiling beside the lectern collapsed. Elser was arrested on the same day and was murdered in the concentration camp Dachau on the 9th of April 1945.

In the history of resistance against the Nazis there were various assassination attempts on Hitler, albeit with various motivations. The most well known of these is from Claus Schenk Graf von Stauffenberg on the 20th of July 1944. While Elsers plans were an attempt to stop the world-war and had the aim to produce an antifascist perspective, those of the anti-democratic military officers around Stauffenberg only wanted to prevent the expected German capitulation and replace the Nazi-regime with a military dictatorship. It is very telling, that the official German remembrance politics commemorates the failed military Stauffenberg coup but not the resistance of Elser that came from deeper within the society. The 20th of July 1944 is used as a link, providing an identity connection, between the Prussian Military tradition, the political soldier of the regular army (Wehrmacht) and the pledge of the contemporary German army (Bundeswehr) in the Bendlerblock. We, on the other hand, remember the anti-fascist resistance of the Weimar republic and Georg Elser as a member of the Anti-Fascist Action.

The Anti-Fascist Action of the Weimar republic was initiated from the communist party to build a front of unity against nazi-fascism. As an anarchist autonomist group we see the Antifascist Action of the Weimar republic as an important inspiration. To this we also include Rote Hilfe (the “red aid” anti-repression group) that was also started at this time. Both of theses movements (Anti-Fascist Action and Rote Hilfe) come from a background of spanning over various political currents and demonstrating solidarity. While the Rote Hilfe organises, with its country-wide structure of local groups, concrete legal aid, the Anti-Fascist Action is a decentralised network of radical left-wing groups with the aim of direct action. In providing a defence from repression and protection from Nazis we create the necessary environment for revolutionary politics. It may be that there are many ways to a revolution, but the autonomist antifa movement is united in its struggle against nation-states and capitalism. In these times of repression, we fight against the reaction with the methods of subversion, for the revolution. But we know that capitalism is not the end of the story.

Our time will come.

Autonome Antifa Freiburg

Communiqué from the 08.11.2009

 


< ^ _ >

 

Přidej se k Antifašistické Akci


Komuniké z 08.11.2009

Je tomu již 70 let od 8. Listopadu 1939, kdy se komunista Johann Gregor Elser pokusil o atentát na „Fuhrera a říšského kancléře“ Adolfa Hitlera. Jeho cíl byl vyhnout se tímto druhé světové válce a skoncovat s terorizujícím nacionálně sociálním režimem. Nacisté se každý rok shromažďují v Bürgerbräukeller (velká pivnice v Mnichově), aby si připoměli pokus o fašistický puč z roku 1923 a připomněli si jejich „léta bojů“. Elser plánoval útok na pivnici, s kapacitou více než 2000 lidí, více než rok. Proplížil se do haly a víc než 30 nocí pracoval na nosném pilíři, kde by byl schopen umístit časovanou bombu bombu. Byla to jenom náhoda, že Hitler a spousta dalších Nazis opustili halu o pár minut dříve, než bomba explodovala. Bomba explodovala v určený čas a strop vedle výčepu se zhroutil. Elser byl ve stejný den zatčen a poté zavražděn v koncentračním táboře
 v Dachau 9. května 1945.

V historii odporu proti nacistům byli další pokusy o zavraždění Hitlera, i když s rozdílnými důvody. Nejznámější z nich je Claus Schenk von Stauffenberg z 20. Července 1944. Zatímco Elsnerovi pohnutky byly zastavení války a jeho cíl byl přinést antifašistickou perspektivu, anti-demokratičtí vojenští důstojníci okolo Stauffenberga chtěli pouze zabránit očekávané kapitulaci Německa a nahradit stávající režim vojenskou diktaturou. Je velmi působivé, že si oficiální němečtí politikové připomínají neúspěšný pokus Stauffenberga o převrat, ale ne Elsarův odpor pocházející z hloubi společnosti. 20. Červenec 1944 je znám jako odkaz poskytující jednotnou identitu mezi pruskou vojenskou tradicí, politickým vojákem z běžné armády (Wehrmacht), a závazek současné německé armády (Bundeswehr) v Bendlerblocku. My si na druhou stranu připomínáme antifašistický odpor Výmarské republiky a Gregora Elsera jako člena antifašistické akce.

Antifašistická akce Výmarské republiky byla iniciována komunistickou stranou jako jednotná fronta proti nazi-fašismu. Jako anarchistická autonomní skupina nacházíme v Antifašistické akci Výmarské republiky důležitou inspiraci. K tomuto jsme také „Rote Hilfe (červená pomoc, anti-represivní skupina), která také začala působit v té době. Obě tato hnutí (AFA a Rote hilfe) pocházejí z pozadí, do kterého se zapojili různé politické proudy a vyjádření solidarity. Zatímco Rote-Hilfe organizuje pobočky po celé republice s konkrétní legální pomocí, Antifašistická Akce je decentralizovaná síť radikálních levicových skupin,se zaměřením na přímé akce. V zajišťování obrany proti represím a ochraně před Nazis jsme stvořili nezbytné prostředí pro revoluční politiku. Je možné, že je více způsobů jak dosáhnout revoluce, ale hnutí autonomní antify je spojeno v jeho boji proti národům-státům a kapitalismu. V této době útlaku bojujeme pod rouškou tmy proti reakcionářství za revoluci. Ale všichni víme, že kapitalismus není konec příběhu.

Náš čas přijde

Autonome Antifa Freiburg

Komuniké z 08.11.2009

 


< ^ _ >

 

Unitevi all’Azione Antifascista

70 anni fa, l’8 novembre 1939, il comunista Johann Georg Elser attentò alla vita del “Führer“ e “Cancelliere del Reich“ Adolf Hitler. Cercava con questo atto di impedire la seconda guerra mondiale e mettere fine al regime di terrore nazional-socialista. Ogni anno i nazisti si riunivano al Bürgerbräukeller (una grande birreria di Monaco) per commemorare gli “anni di lotta“ del movimento fascista e il tentato colpo di stato fascista del 1923. Elser pianificò per piu di un anno il suo attentato alla birreria (con una capienza di oltre 2.000 persone). Si intrufolò nel locale e per più di 30 notti lavorò ad una delle colonne portanti dell’edificio per poterci collocare una bomba a orologeria. Per puro caso Hitler e molti altri nazisti uscirono dalla birreria (che era piena) solo pochi minuti prima che esplodesse la bomba. La bomba esplose all’ora prevista e fece crollare una parte del soffitto. Elser venne arrestato quello stesso giorno e fu assassinato nel campo di concentramento di Dachau il 9 aprile del 1945.

Nella storia della resistenza contro i nazisti ci sono stati diversi attentati ad Hitler, ma sempre con motivazioni diverse. Quello più noto è stato commesso da Claus Schenk Graf von Stauffenberg il 20 luglio del 1944. Mentre il piano di Elser ha rappresentato un tentativo di fermare la guerra mondiale e creare una prospettiva antifascista, quello degli ufficiali militari antidemocratici intorno a Stauffenberg è stato mirato solo ad impedire la prevista capitolazione tedesca e sostituire il regime nazista con una dittatura militare. È molto significativo che la politica ufficiale tedesca della memoria commemori soltanto il fallito colpo di stato militare di Stauffenberg e non l’atto di resistenza di Elser che veniva dalla base della società. La data del 20 luglio 1944 viene usata come legame simbolico tra la tradizione militare prussiana, il soldato politico dell‘esercito regolare (Wehrmacht) e la promessa dell‘esercito tedesco di oggi (Bundeswehr) al Bendlerblock. Noi, invece, vogliamo ricordare la resistenza antifascista della repubblica di Weimar e Georg Elser come un membro dell’Azione Antifascista.

L’Azione Antifascista della repubblica di Weimar è nata dal partito comunista per costruire un fronte unito contro il nazifascismo. Come gruppo anarchico autonomista, guardiamo all’Azione Antifascista della repubblica di Weimar come una importante fonte di ispirazione. Un’altra importante fonte di ispirazione è il gruppo Rote Hilfe (il gruppo anti-repressione “assistenza rossa“) che è stato fondato a quel tempo. Entrambi questi movimenti (l’Azione Antifascista e Rote Hilfe) sono nati da un background composto da molte correnti politiche che mostravano solidarietà. Mentre Rote Hilfe fornisce assistenza legale concreta attraverso la sua rete nazionale di gruppi locali, l’Azione Antifascista è una rete decentralizzata di gruppi radicali della sinistra che mirano all‘azione diretta. Nel fornire una difesa dalla repressione e una protezione dai nazisti, creiamo l’ambiente giusto per una politica rivoluzionaria. È possibile che ci siano molti percorsi che portano a una rivoluzione, ma il movimento autonomista antifa è unito nella sua lotta contro gli stati-nazione e il capitalismo. In questi tempi di repressione, lottiamo contro la reazione con i metodi della sovversione, per la rivoluzione. Ma sappiamo che il capitalismo non è la fine della storia.

Verrà il nostro momento.

Autonome Antifa Freiburg

Comunicato dell’08.11.2009

 


< ^ _ >

 

Присоединяйтесь к антифашистскому движению

Семьдесят лет назад, 8 ноября 1939 года, коммунист Джоанн Георг Элсер попытался убить "вождя и рейхсканцлера" Адольфа Гитлера. Ставя себе такую цель, он хотел предотвратить Вторую Мировую Войну и прекратить чудовищный террор национал-социалистического режима. Нацисты каждый год собирались в "Bürgerbräukeller", большом пивном пабе Мюнхена, отмечая годовщину Пивного Путча 1923 года, а также фашистского движения в целом — свои "года борьбы", как они говорили. Элсер больше года планировал атаку в главном зале, который вмещал 2000 человек. Он тайком пробирался туда и на протяжении более 30 ночей усердно работал, чтобы тщательно спрятать в одной из колонн зала бомбу на таймере. Но Гитлер и другие высокопоставленные нацисты покинули до отказа заполненный зал на несколько минут раньше, чем рассчитывал Георг. В выставленное время прогремел взрыв, и потолок над трибуной обрушился на то место, где должен был стоять Гитлер. Элсера арестовали в тот же день. Он был убит в концлагере Дахау 9 апреля 1945 года.

В истории антифашистского сопротивления было множество различных покушений на Гитлера, хотя и по самым разным мотивам. Самое известное из них — покушение Клауса Шенка Графа вон Штуффенберга 20 июля 1944 года. Но если Элсер хотел остановить мировую войну и в перспективе начать антифашистское движение, то антидемократичные военные офицеры под предводительством Штуффенберга хотели лишь предотвратить надвигающуюся немецкую капитуляцию и переформировать нацистское правительство для установления военной диктатуры. Очень показательно, что официальная немецкая политика памяти ревностно чтит память попытки неудавшегося милитаристского переворота Штуффенберга, но не сопротивление Элсера, который был выходцем более низкого класса. События 20 июля 1944 года используется этими людьми как аргумент, доказывающий идентичность сущностей прусских военных традиций, политических солдат регулярной армии (Wehrmacht) и залог будущей, современной нам немецкой армии (Bundeswehr) в Бендлерблоке. Только мы, в отличии в от них, помним антифашистское сопротивление Веймарской республики и Георга Элсера как участника антифашистского движения.

Антифашистское движение Веймарской республики было инициировано коммунистической партией для создания единого фронта против фашизма и нацизма. Как автономистская анархическая группа, мы видим в антифашистах Веймарской республики подлинный пример для подражания. Нельзя не упомянуть и движение «Рот Хильф» (антирепрессионная группа «Красная помощь»), которое зародилось примерно в то же время. Оба этих движения появились при объединении людей самых разных политических взглядов, демонстрирующих солидарность в своей борьбе. Но если «Рот Хильф» оказывает легальную организованную помощь, используя свою сеть локальных групп по всей стране, то антифашистское движение — это децентрализованная сеть радикальных левоориентированных групп, которые ставят своей целью прямое действие. Противостоя репрессиям и защищая людей от нацистов, мы создаём нужную почву для деятельности революционеров. Быть может, есть множество путей для совершения революции, но автономистское антифашистское движение едино в своей прямой борьбе против государства и капитализма. В нынешний времена репрессий, мы боремся против реакции методами свержения насквозь прогнивших порядков для революции. Но мы знаем, что капитализм — не конец нашей истории.

Наше время придёт.

Autonome Antifa Freiburg

Официальное послание от 08.11.2009

 


< ^ _ >

 

Juntate a la Accion Antifascista


Hace 70 años, el 8 de Noviembre de 1939, el comunista Johann Georg Elser intento matar al „Lider y canciller del Reich“, Adolf Hitler, para evitar la segunda guerra mundial y para terminar con el imperio de terror nacionalsocialista. Como cada año, visperas del aniversario del intento de golpe fascista de 1923, los nazis de los „años de lucha del movimiento“ se reunieron en la cerveceria Bürgerbräukeller de Munich. Durante un año entero, Elser habia planeado su atentado, en más de 30 noches pisaba la cerveceria en la calle Rosenheim donde cabian alrededor de 2000 personas, para colocar su bomba de reloj. Por pura casualidad, Hitler y muchos mas nazis salieron pocos minutos antes de la explosion de la sala repleta. La bomba exploto a la hora prevista y hacia caer el techo de la sala, justo al lado del pupitre de orador. El mismo dia, Elser fue detenido y asesinado el 9 de abril de 1945, en el campo de concentracion de Dachau.

En la historia de la resistencia contra del nacionalsocialismo había atentados contra Hitler de diferentes motivaciones. El mas conocido es el de Claus Schenk Graf von Stauffenberg, cometido el 20 de julio de 1944. Mientras Elser intentaba evitar la guerra mundial, los oficiales militares antidemocráticos de la Wehrmacht, alrededor de Stauffenberg, simplemente querian evitar la derrota militar y sustituir el nacionalsocialismo por una dictadura militar. Es significativo que la politica de memoria alemana oficial toma aquel golpe militar fracasado como eje de su recuerdo, y no la resistencia desde abajo. Además, se usa el 20 de julio como vinculo para aupar una línea de tradición que crea identidad: desde el militarismo prusiano, los soldados politicos de la Wehrmacht, hasta los juramientos de soldados del ejercito aleman hoy día. Nosotros, en cambio, nos acordamos de la resistencia antifascista de la República de Weimar y, en este aniversario, de Georg Elser como activista de la Acción Antifascista.

La Acción Antifascista de la República de Weimar era una organización puesto en marcha por el Partido Comunista para crear un frente unitario contra el fascismo nazi. Para nosotros, como autonomos libertarios, la Acción Antifascista, asi como la Ayuda Roja que tambien data de aquella epoca, son ejemplos históricos, porque ambas organizaciones son de caracter unificadoras y solidarias. Mientras la Ayuda Roja, a través de su estructura federal local organizaba ayuda judicial concreta, la Acción Antifascista de hoy es estructurado como una red de grupos de la izquierda radical, con el objetivo de una acción directa. Solo la defensa en contra de la represión y la protección ante los nazis crean las bases para una política revolucionaria. Aunque nuestros ideales de la revolución sean diferentes, al movimiento de autonomos antifascistas nos une la lucha contra el estado y el capitalismo. En esos tiempos de represión luchamos en contra de la ultraderecha, con medios subversivos para la revolución. El capitalismo no es el fín de la historia.

Nuestra epoca vendrá.

Autonome Antifa Freiburg

Comunicado del 08.11.2009

 


< ^ _ >

 

Kom bij Antifascistische Actie

70 jaar geleden, op 8 november 1939, probeerde de communist Johann Georg Elser de Fuhrer en rijkskanselier Adolf Hitler te vermoorden. Zijn doel was om de Tweede Wereldoorlog te voorkomen en een einde te maken aan het nationaal-socialistische terreurregime. Nazi´s kwamen elk jaar bij elkaar in de `Burgerbraukeller´, een grote bierkelder in Munchen, om de fascistische staatsgreep van 1923 te herdenken en om hun `jaren van strijd´ te glorificeren. Elser bereidde zijn aanslag op de zaal, met een capaciteit van 2000 personen, een jaar lang voor. Hij glipte de zaal in en in meer dan 30 nachten bewerkte hij een dragende pilaar om er een tijdbom in te plaatsen. Het was puur toeval dat Hitler en vele andere nazi´s de volgepakte zaal verlieten, slechts minuten voordat de bom afging. De bom ging af en het dak achter het altaar stortte in. Elser werd op dezelfde dag gearresteerd en werd op 9 april 1945 in het concentratiekamp Dachau vermoord.

In de geschiedenis van het verzet tegen de nazi´s zijn er verscheidene moordaanslagen op Hitler gepleegd, zij het met verschillende motieven. De meest bekende is die van Claus Schenk Graf von Stauffenberg op 20 juli 1944. Terwijl het idee van Elser was om de wereldoorlog te stoppen en als doel had om een antifascistisch perspectief te creeren, diegenen van de groep anti-democratische officieren rond Stauffenberg wilden enkel de op handen zijnde Duitse capitulatie voorkomen en het nazi-regime vervangen door een militaire dictatuur. Het is veelzeggend dat de officiele Duitse herinneringsgeschiedenis de mislukte coupe van Stauffenberg herdenken en niet de uit de samenleving ontstane verzetsdaad van Elser. De 20e juli in 1944 wordt gebruikt als een link om verband te leggen tussen de Pruisische militaire traditie, de politieke soldaat van het reguliere leger de Wehrmacht en de geloftes van het huidige Duitse leger, de Bundeswehr in het Bendlerblok. Wij, aan de andere kant, herdenken het antifascistische verzet van de Weimar-republiek en Georg Elser als lid van de Antifascistische Actie.

De Antifascistische Actie van de Weimar-republiek werd opgericht door de communistische partij om een eenheidsfront te vormen tegen het nazi-fascisme. Als een anarchistische autonome groep zien we de Antifascistische Actie van de Weimar-republiek als belangrijke inspiratiebron. We rekenen hier ook de Rode Hulp toe, die in dezelfde tijd werd opgericht. Beide bewegingen komen uit verschillende politieke stromingen en brengen solidariteit in de praktijk. Rode Hulp verzorgd concrete juridische hulp door middel van haar landelijke structuur. AFA is een gedecentraliseerd netwerk van radicale linkse groepen met directe actie als doel. We creeren een klimaat voor revolutionaire politiek door ons te verdedigen tegen repressie en te beschermen tegen nazi´s. Het kan zijn dat er vele wegen naar een revolutie leiden, maar de autonome antifa-beweging is verenigd in haar strijd tegen natie-staten en kapitalisme. In deze tijden van repressie, strijden we tegen de reactie door middel van subversiviteit, voor de revolutie. Maar we beseffen dat kapitalisme niet het einde van het verhaal is.

Onze tijd zal komen.

Autonome Antifa Freiburg

Persverklaring 8 november 2009

 


< ^ _ >

 

Rejoignez l’Action Antifasciste


Il y a soixante-dix ans, le 8 novembre 1939, le communiste Johann Georg Elser tenta de tuer le « Führer et Reichskanzler » Adolf Hitler afin d'éviter la seconde guerre mondiale et de mettre fin à la terreur du national-socialisme. Chaque année se retrouvaient à Munich dans le « Bürgerbräukeller » à la veille de la date anniversaire du coup d'état de 1923 les nazis des « années de combat du mouvement ». Pendant une année Elser prépara son attentat et s'introduit plus d'une trentaine de fois dans le Bürgerbräukeller de la Rosenheimerstrasse où pouvait se rassembler plus de 2000 personnes. Son plan consistait à placer une bombe à retardement dans un pilier porteur de l'édifice. Par hasard Hitler ainsi que de nombreux nazis quittèrent la salle pleine à craquer quelques minutes avant l'explosion. La bombe explosa à l'heure prévue et causa l'effondrement du plafond à côté de la tribune. Le jour męme Elser sera arręté et assassiné au camp de concentration de Dachau en avril 1945.

Dans l’histoire de la résistance au national-socialisme il y a eu des attentats contre Hitler pour différents motifs. Le plus connu a été perpétré par Claus Schenk Graf von Stauffenberg le 20 juillet 1944. Tandis que les plans d’Elser avaient pour but d’empêcher la guerre mondiale et de construire une perspective antifasciste, ceux des officiers anti-démocratiques de la Wehrmacht autour de Stauffenberg visaient seulement à faire face à la défaite militaire et à remplacer le national-socialisme par une dictature militaire. Il est révélateur que la politique officielle allemande du souvenir choisisse comme point de référence un coup d’Etat militaire avorté plutôt que la résistance venant d’en bas. De plus le 20 juillet 1944 est utilisé comme vecteur pour fonder une identité traditionnelle; du militarisme prussien en passant par le soldat politique de la Wehrmacht jusqu’à la cérémonie du serment de la Bundeswehr au Bendlerblock. Nous au contraire, commémorons la résistance antifasciste de la République de Weimar et la date anniversaire de Georg Elser en tant que militant de l’Action Antifasciste.

L’Action Antifasciste de la République de Weimar fut une organisation initiée par le parti communiste afin de créer un front uni contre le nazisme. En tant que libertaires autonomes elle est pour nous, au même titre que la Rote Hilfe (le groupe anti-répression « Secours Rouge ») qui s'est constituée à la męme époque, un modèle historique. Car ces deux organisations ont une démarche basée sur le dépassement des différents courants et sur la solidarité. Alors que la Rote Hilfe organise au niveau fédéral à travers ses structures locales un travail de soutien juridique concret, l'Action Antifasciste est un réseau décentralisé de groupes de la gauche radicale ayant comme but l'action direct. C'est seulement la capacité de se défendre contre la répression et de se protéger contre les nazis qui créent les conditions favorables à une politique révolutionnaire. Męme si nos conceptions du chemin menant à la révolution sont différentes, le mouvement Antifa autonome est pourtant uni dans sa lutte contre l'Etat et le capitalisme. En ces temps de répression nous luttons contre la réaction avec comme outil la subversion révolutionnaire. Mais le capitalisme n'est pas la fin de l'histoire.

Notre heure viendra.

Autonome Antifa Freiburg
Communiqué du 08.11.2009

 


< ^ _ >

 

Priključi se Antifašističkoj Akciji

Pre 70 godina, 8. novembra 1939. godine, komunista Johan Georg Elzer pokušao je izvršiti atentat na “Firera i rajh-kancelara” Adolfa Hitlera. Njegov čin je bio pokušaj da se spreči Drugi svetski rat i okonča nacional-socijalistički režim terora. Svake godine, na dan pokušaja vojnog puča iz 1923. godine, nacisti bi se okupljali u velikoj minhenskoj pivnici Bürgerbräukeller u znak obeležavanja godišnjice, kao i "godina borbe" fašističkog pokreta. Elzer je više od godinu dana planirao napad na dvoranu sa kapacitetom od 2000 mesta; ušunjao bi se nakon zatvaranja i tako više od 30 noći pripremao stub iza govornice za postavljanje tempirane bombe. Samo je pukim slučajem nekoliko minuta pre eksplozije Hitler, a sa njim i mnogi drugi nacisti, napustio prepunu dvoranu. Bomba je eksplodirala u tempirano vreme, a svod iznad bine se srušio. Elzer je uhapšen istog dana, a ubijen je u koncentracionom logoru Dahau 9. aprila 1945. godine.

U istoriji otpora nacistima bilo je nekoliko pokušaja atentata na Hitlera, iako sa različitim motivima. Najpoznatiji takav pokušaj je onaj grofa Klausa Šenk fon Štaufenberga 20. jula 1944. godine. Dok je Elzerov plan bio pokušaj da se zaustavi svetski rat i podstaknu antifašistički pogledi, antidemokratski oficiri oko Štaufenberga su samo želeli da spreče očekivanu kapitulaciju Nemačke i zamene nacistički režim vojnom diktaturom. Vrlo je indikativno da zvanična nemačka politika sećanja obeležava neuspeli Štaufenbergov vojni puč i taj događaj uzima za svoju istorijsku referencu, a ne Elzerov otpor koji je došao dublje iz društva. Događaj od 20. jula 1944. godine se koristi kao link veza omogućava povezivanje identiteta od pruskog militarizma preko političkih vojnika Vermahta do zakletvi savremenoj nemačkoj armiji (Bundesver) u Bendlerbloku. Mi se, sa druge strane, sećamo antifašističkog otpora Vajmarskoj republici i Georga Elzera kao pripadnika Antifašističke Akcije.

Antifašistička akcija Vajmarske republike je inicirana od strane Komunističke partije sa ciljem izgradnje jedinstvenog fronta protiv naci-fašizma. Kao slobodarska autonomna grupa, u Antifašističkoj Akciji Vajmarske republike pronalazimo značajnu inspiraciju. Kao i u “Crvenoj pomoći” (Rote Hilfe, antirepresivna grupa) koja počela sa radom u istom periodu. Oba pokreta su činile mreže različitih političkih struja koje su demonstrirale solidarnost. Dok je “Crvena pomoć” svojom strukturom lokalnih grupa širom zemlje organizovala konkretnu pravnu pomoć, Antifašistička akcija je bila decentralizovana mreža radikalnih levih grupa sa ciljem direktne akcije. Braneći se od represije i štiteći od fašista gradimo okruženje potrebno za revolucionarnu politiku. Moguće je da postoje različiti putevi do revolucije, ali autonomni antifa pokret je jedinstven u svojoj borbi protiv nacionalnih država i kapitalizma. U ovim vremenima represije, protiv reakcije se borimo subverzivnim metodama, za revoluciju. Ali smo svesni da kapitalizam nije kraj priče.

Naše vreme će doći.

Autonome Antifa Freiburg

Saopštenje od 08.11.2009

 


< ^ _ >

 

Lotu Ekintza Antifaxistara

Orain 70 urte, 1939ko azaroak 8an, Johan Georg Elser komunistak, II. Gerra mundiala eta inperio nazionalsozialistarekin bukatzeko asmoz, Reicharen buru eta kantzilerra zen Adolf Hitler hiltzen saiatu zen. Urtero bezala, 1923ko kolpe faxistaren urteurrenaren bezperatan, “mugimenduaren borroka urteak”eko naziak batu egin ziren Municheko Bürgerbräukeller garagardotegian. Urte baten bitartean Elserrek bere atentatua prestatu zuen, 30 gauetan zehar 2000 pertsoan kabitzen ziren Rosenheim kaleko garagardotegian egon zen erlojuzko lehergailua ipintzeko. Txiripa hutsagaitik Hitler eta hain beste nazi gehiago eztanda gertatu baino minutu batzu arinago irten ziren leporaino beteta zegoen aretotik. Lehergailua prestatua zegoen ordu berberean lehertu zen aretoaren zapaia jausiaraziz, hizlariaren atrilaren alboan.

Nazionalsozialismoaren aurkako erresistentziaren historioan motibazio desberdinetako atentatuak izan ziren Hitlerren aurka. Ezagunena Claus Shenk Graf von Stauffenbergena, 1944ko uztailaren 20an burutua. Elserrek II. Gerra mundiala ekiditea helburu bezala zuen bitartean, Stauffenbergen inguruan biltzen ziren Wehrmachteko ofizial militar antidemokratikoek porrot militarra saihestu nahi zuten eta nazionalsozialismoaren ordez diktadura militar bat ezarri. Esanguratsua da alemaniar oroimen ofizialeko politikak kolpe militar hura izatea bere gogoen ardatza eta ez behetik eragindako erresistentzia. Gainera, uztailak 20a erabiltzen da nortasuna sortzen duen tradizio bat goraipatzeko: prusiar militarismotik hasita, Wehrmachteko soldadu politikoak, gaur egungo ejertzito alemaniarraren soldaduen juramentuetaraino. Gu, ordea, Weimar errepublikako erresistentzia antifaxistaz gogoratzen gara eta urteurrena honetan Georg Elser Ekintza Antifaxistako ekintzaile bezala.

Weimar errepublikako Ekintza Antifaxista faxismo naziaren aurka Alderdi Komunistak sortutako fronte bateratua zen. Guretzako autonomo libertario bezala, Ekintza Antifaxista, Laguntza Gorria bezela, garai hartakoa ere, adibide historikoak dira, erakunde biak elkartasunezkoak eta bateratzaileak direlako. Laguntza Gorriak tokian tokikoko egitura federalaren bitartez laguntza judiziala antolatzen zuen bitartean gaur egungo Ekintza Antifaxistak ezker arradikal taldeen sare bat bezala antolatua da ekintza zuzenaz helburu bezala. Soilik errepresioaren aurkako defentsa eta nazien aurkako babesa sortzen ditu politika iraultzaile baten oinarriak. Iraultzaren idealak dezberdinak izan arren, autonomo antifaxisten mugimenduari estatuaren eta kapitalismoaren aurkako borrokak batzen gaitu. Errepresio garai hauetan ultraeskuinaren aurka ekiten diogu baliabide subersiboen bitartez iraultzaren alde. Kapitalismoa ez da historiaren amaiera.

Gure garaia helduko da.

Autonome Antifa Freiburg

09-11-08ko komunikatua

 


< ^ _ >

 

Tilslut dig Antifascistisk Aktion

For 70 år siden på den 8. november 1938 forsøgte kommunisten Johann Georg Elser at myrde ”Führer og rigskansler” Adolf Hitler. Hans mål med planen, var at forhindre 2. Verdenskrig og styrte det national-socialistiske terror regime. Traditionelt samledes nazister sig hvert år i München i Bierbräukeller (en stor øl kælder beliggende i München), for at mindes det mislykkede fascistiske kupforsøg i 1923 og den fascistiske bevægelses kamp gennem årerne. Elser brugte mere end et år på at planlægge sit mordforsøg som skulle finde sted i netop denne hal, som havde en samlet kapacitet på over 2000 personer. Over 30 nætter sneg sig ind i hallen for at arbejde på at placere en tidsindstillet bombe, i den ene af hallens bærende søjler. Det var kun ved et rent tilfælde at Hitler og de mange forsamlede nazister forlod hallen kun minutter før bomben eksploderede. Efterfølgende blev Elser arresteret, og blev den 9. April 1945 myrdet i koncentrationslejren Dachau.

I historien om modstand mod nazismen, har der været adskillige forskellige forsøg på at myrde Hitler, og med forskellige motiver. Det mest kendte af disse forsøg blev udført af Claus Schenk Graf von Stauffenberg, den 20. juli 1944. Mens Elsers planer var drevet af ønsket om at stoppe den 2. Verdenskrig og havde et antifascistisk perspektiv, var Stuaffenberg og officererne omkring hams eneste ønske at forhindre den tyske kapitulation og erstatte naziregimet med et militært diktatur. Det er meget sigende at man fra officiel tysk side i dag mindes Stauffenbergs mislykkede militærkup, men ikke Elsers modstand, der kom fra et sted dybere i samfundet. Den 20. juli bruges som en måde at skabe en forbindelse mellem den preussiske militære tradition, den politiske soldat i hæren (Wehrmacht) og den nutidige tyske hærs (Bundeswehr) ed i Benderblock. Vi mindes i stedet Weimarrepublikkens og Georg Elsers antifascistiske modstand som en del af Antifascistisk Aktion.

Weimar republikkens Antifascistisk Aktion blev taget initiativ til af det kommunistiske parti, for at opbygge en enhedsfront mod nazismen. Som en anarkistisk autonom gruppe ser vi Weimarrepublikkens Antifascistisk Aktion som en vigtig inspirationskilde. Med til vores inspirationskilder hører også Rote Hilfe (rød hjælp - antirepressionsgruppe) der også blev startet i denne periode. Begge disse bevægelser kom fra en baggrund der spændte over meget varierende politiske strømninger, og demonstrerede solidaritet. Mens det i dag eksisterende Rote Hilfe organiserede, med dens landdækkende struktur af lokale grupper, og bevilgede konkret juridisk hjælp, er Antifascistisk Aktion i dag et decentraliseret netværk af venstreradikale grupper der arbejder med direkte aktion som et mål. Ved at skabe et forsvar mod nazistisk repression, skaber vi det nødvendige rum for revolutionær politik. Der er muligvis mange måder at opnå revolutionen på, men den autonome antifascistiske bevægelse står forenet i kampen mod kapitalismen og nationalstaten. I disse tider af repression, kæmper vi mod det reaktionære og for revolutionen. Vi ved at kapitalismen ikke markerer historiens afslutning.

Vores tid vil komme.

Autonome Antifa Freiburg

Kommuniké på den 08.11.2009

 


 

Vielen Dank an alle Übersetzerinnen und Übersetzer!

 


 

< ^ _ >

 

Zeige Kommentare: ausgeklappt | moderiert
ich schrieb in einem Kommentar  unter

http://de.indymedia.org/2009/05/249775.shtml

viel mehr als ein "Hitler Attentäter" !
ein Mensch 09.05.2009 - 00:59
GEORG ELSER Verhörprotokoll:
"Die seit Herbst 1933 in der Arbeiterschaft von mir beobachtete Unzufriedenheit
und der von mir seit Herbst 1938 vermutete unvermeidliche Krieg beschäftigten stets meine Gedankengänge. . . . Ich stellte allein Betrachtungen an, wie man die Verhältnisse der Arbeiterschaft bessern und einen Krieg vermeiden könnte. Die von mir angestellten Betrachtungen zeitigten das Ergebnis, dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch eine Beseitigung der augenblicklichen Führung geändert werden könnten. Unter der Führung verstand ich die Obersten, ich meine damit Hitler, Göring und Goebbels. Durch meine Überlegungen kam ich zu der Überzeugung, dass durch die Beseitigung dieser 3 Männer andere Männer an die Regierung kommen, die an das Ausland keine untragbaren Forderungen stellen, die kein fremdes Land einbeziehen wollen und die für eine Verbesserung der sozialen Verhältnisse der Arbeiterschaft Sorge tragen werden."
http://www.zbdachau.de/elser/stb_tuc.htm

Georg Elser wollte mehr als nur Hitler töten !
Er wollte die gesammte Regierung treffen !

All die, die seit Jahrzehnten in Guido Knopp`scher Manier http://www.zeit.de/2004/10/Steam_Punk
Georg Elser und seine Tat auf einen "Hitler Attentäter" verkürzen,
haben äußerst wenig begriffen!

Bei der ExpertInnen Tagung in der Akademie der Künste am 22. Oktober 2008
in Hinblick auf die Erichtung eines Georg Elser Denkzeichens
http://www.adk.de/de/aktuell/veranstaltungen/index.htm?we_objectID=24207
war derartiger Unfug aufgrund der fundierten Ausführungen Dr. Johannes Tuchels
obsolet, auch wenn auf der von ihm inhaltlich maßgeblich mitgestalteten website,
der Hitlerismus derzeit noch die gleiche verkürzende Fixierung auf den Gröfaz wiederspiegelt, so wird er sich nach seinen mehrfachen Bekundungen einer Georg Elsers Intention angemessenen Textänderung, sicher nicht verweigern
http://www.georg-elser.de/dok/index.html

Quelle:
http://de.indymedia.org/2008/07/221761.shtml

--------------------------------------------

11.02.2009
Elser und Stauffenberg
Ikone des Widerstands
Die guten Deutschen: Im Hamburger Institut für Sozialforschung diskutierte man über die Hitler-Attentäter Claus Schenck Graf Stauffenberg und Georg Elser. VON CHRISTIAN SEMLER
http://www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/ikone-des-widerstands/

17.02.2009 13 Kommentare
Stauffenberg und Georg Elser
Vom Ruhm eines Attentäters
Zwei unterschiedliche Biografien, eine gemeinsame Idee. Beide wollten Hitler töten, doch einer brachte es nur zu Ruhm: der Militarist Graf von Stauffenberg und nicht der Tischler Georg Elser. VON MICHAEL WILDT
https://www.taz.de/1/leben/koepfe/artikel/1/graf-stauffenberg-und-georg-elser/

--------------------------------------------

100. Geburtstag Georg Elsers
ein Mensch 05.01.2003 05:51 Themen: Antifa
http://de.indymedia.org/2003/01/38109.shtml

http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Elser

er war Mitglied im Rotfrontkämpferbund

ansonsten ein äußerst eigenständiger Mensch

die ständige Vereinnahmungsversuche der Neuzeit

nach den Jahrelangen Diffamierungen nerven

 

erst die Lügen und Hetze

u.a. er sei SS Mann gewesen (Martin Niemöller)

http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=Elser+Niemöller

 

dann Vereinnahmungsversuche

u.a. durch Helmut Kohl

http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=Helmut+Kohl+Elser

 

das Geseiere vom EInzelgänger, Sonderling...

 

die Vereinnahmungsversuche durch ChristInnen,

da Elser in der Endphase u.a. zur Beruhigung in die Kirche ging (Verhöhrprotokolle/Doku Film)

 

zu den Vereinahmungsversuchen durch "KommunistInnen"

schrieb ich hier

http://de.indymedia.org/2005/03/110550.shtml

 

ZU (TRADITIONS-)KOMMUNISTISCHEN VEREINAHMUNGSVERSUCHEN:

11. November 1939
Die Sowjetregierung drückt Botschafter v.d. Schulenburg "ihr Bedauern und
ihre Entrüstung über den ruchlosen Anschlag von München (Attentat des Georg Elser vom 8.11. - G.K.),

ihre Freude über die glückliche Errettung Adolf Hitlers aus der Lebensgefahr und ihr Beileid für die Opfer des Attentats" aus.

Quelle:
In Gerd Kaiser`s Buch "Katyn Das Staatsverbrechen - das Staatsgeheimnis"
hinten in der Zeittafel
http://www.osteuropa.ch/mainmenu/buecher/inhalt_aufbau_katyn.htm

 

 

und als Zugabe nun noch dies

 

Ankündigung einer meiner vielen Veranstaltungen zu Elser aus den letzten 10 Jahren

http://www.anarchie.de/main-44346.html

 

Artikel vom heutzutage, extrem rechtsoffenen, chauvinistischen Reaktionär

Henryk M. Broder

23.09.2004

Hauptstadt-Posse

Straßenkampf für Georg Elser

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,319412,00.html