Plakat: 1. Mai 2015 Dortmund

Plakat: 1. Mai 2015 Dortmund