Georgios Roupakias, der Mörder Pavlos', zusammen mit Kostas Barbarousis, MP von Chrysi Avgi

Georgios Roupakias, der Mörder Pavlos', zusammen mit Kostas Barbarousis, MP von Chrysi Avgi