Tomasz Szkatulski, alias Gamin

Tomasz Szkatulski, alias Gamin