No Nation – No Border ... Idomeni is everywhere!

No Nation – No Border ... Idomeni is everywhere!