DIREN GEZI! Ein Jahr nach dem Auf­stand in der Tür­kei

Diren Gezi!

Ein Jahr ist es nun her, dass sich im Her­zen Istan­buls Zehn­tau­sen­de zu­sam­men­fan­den, um sich der Zer­stö­rung des Ge­zi-​Parks in den Weg zu stel­len. Burak Bay­sun und Rüya Kalıntaş, un­ab­hän­gi­ge Ak­ti­vis­tIn­nen aus Istan­bul, wer­den nicht nur die zu­rück lie­gen­den Er­eig­nis­se und damit ver­bun­de­nen ge­walt­sa­men Aus­ein­an­der­set­zun­gen sowie den tür­ki­schen Re­pres­si­ons­ap­pa­rat the­ma­ti­sie­ren. Be­rich­tet wer­den soll vor allem dar­über, was aus der neuen Be­we­gung und den ba­sis­de­mo­kra­ti­schen Struk­tu­ren, die sich wäh­rend des „Ge­zi-​Auf­stan­des“ ge­bil­det haben, ge­wor­den ist und wie und wo sich das neue Selbst­be­wusst­sein der tür­ki­schen Wi­der­stands­be­we­gung kon­kret spie­gelt.


Was sind die Nach­wir­kun­gen der Ge­zi-​Wo­chen auf die ver­schie­de­nen po­li­ti­schen Be­we­gun­gen in Istan­bul und der Tür­kei?
Wo ver­lau­fen die ak­tu­el­len Kon­flikt­li­ni­en beim Umbau der Stadt Istan­bul und was er­zählt uns dies über die tür­ki­sche Ge­sell­schaft?

 

Die Ver­an­stal­tung fin­det in tür­ki­scher und deut­scher Spra­che mit si­mul­ta­ner Über­set­zung statt und wird aus­führ­li­chen Raum für Fra­gen, Ant­wor­ten und Dis­kus­si­on bie­ten.

 

Eine Ver­an­stal­tung des Ju­gend­club Cou­ra­ge Köln e.V. in Ko­ope­ra­ti­on mit FilmI­nitia­tiv Köln e.V., TÜDAY e.V., An­ti­fa­schis­ti­sche Ko­or­di­na­ti­on Köln und Um­land (AKKU), In­itia­ti­ve Recht auf Stadt (Köln) und dem Köl­ner Netz­werk „kein mensch ist il­le­gal“.
Ge­för­dert durch den Ni­ko­laus Gü­lich Fonds (GRÜNE, Köln)

 

Be­ginn: 19:30 Uhr
Ein­tritt: Spen­de

 


 

Gezi Parkı’nın yıkımına karşı bin­ler­ce insanın başkaldırısının üzer­in­den bir yıl geçti..


İstan­bul’dan konuşmacı ko­nu­klarımız olan Burak Bay­sun ve Rüya Kalıntaş adlı bağımsız iki ak­ti­vis, bu ha­di­se­l­er­den ha­reket­le, şiddet içeren çatışmaları ve baskıcı dev­let aygıtını konu edece­k­ler. Herşeyden önce de, „Ge­zi-​Ayak­lan­ması“ sırasında oluşan temel de­mo­kra­tik yapı ve ha­reke­tin yeni öze­l­lik­le­ri, Tür­kiye’deki direniş ha­reketin­de­ki somut bilinçlen­me­nin yansımaları hakkında bilgi ver­ece­k­ler..


Gezi- Ha­reke­ti­nin, daha son­ra­ki dö­nem­de, İstan­bul ve Tür­kiye’de, siya­si eylem ve ha­reket­ler üzer­in­de­ki et­ki­le­ri neler­dir?
İstan­bul’un kent­sel değişimi­nin gün­cel çelişki ve çatışmalarda­ki yeri ve bize Türk top­lu­mu hakkında verdiği fikir nedir?

 

Toplantı Türkçe ve Al­man­ca iki dilli olup anında çeviri yapılacak, soru­lar, ce­va­plar ve ve­r­im­li bir tartışma için ge­re­kli ortam sağla­na­caktır.

 

Dü­zen­ley­en­ler: Ju­gend­club Cou­ra­ge Köln e.V., FilmI­nitia­tiv Köln e.V., TÜDAY e.V., An­ti­fa­schis­ti­sche Ko­or­di­na­ti­on Köln und Um­land (AKKU), In­itia­ti­ve Recht auf Stadt (Köln) ve Köl­ner Netz­werk „kein mensch ist il­le­gal“.

 

Saat: 19:30 Uhr
Giriş: Bağış