نژاد پرستی می کشد!رستک لیشتن هاگن ـ هیچ وقت فراموش نمی شود ـ بخشیده نمی شود!

نژاد پرستی می کشد!رستک لیشتن هاگن ـ هیچ وقت فراموش نمی شود ـ بخشیده نمی شود!