Thomas Wulff, Karl Richter und Jens Lütke (v.l.)

Thomas Wulff, Karl Richter und Jens Lütke (v.l.)