Dmytro Yakovets aus Lemberg

Dmytro Yakovets aus Lemberg