no nato. no war. no capitalism.

no nato. no war. no capitalism.