Thomas Pecht mit "Anti-Antifa Potsdam"-T-Shirt am 21. Oktober 2006 in Berlin-Tegel

Thomas Pecht mit "Anti-Antifa Potsdam"-T-Shirt am 21. Oktober 2006 in Berlin-Tegel