... Krisenprofiteur wurde trotzdem markiert!

... Krisenprofiteur wurde trotzdem markiert!